LOGO

一道看似简单的物理题

发布时间:2021-05-27 15:50:14 来源:小编 点击:

一个汽车在水平直路上行驶,突然进入滑行状态,走了一段停了。请用力学原理描述出此过程并给出时间与滑行距离的函数关系。

提示:

汽车不是在做匀减速运动,路程对时间任意阶导数均不是常数。因为如果是,那么当它停下来后,会倒退的。必须要建立一个符合力学理论,能够让速度变成零,而且此后不再运动的模型。用到如下知识:

1. 风阻计算,阻力是速度的函数:f=f(v),用到空气动力学。

2. 从动摩擦过度到静摩擦,摩擦系数是速度的函数μ=f(v),用到摩擦力学。

3.有关速度和加速度以及高阶加速度的计算属于运动学。

4.关于动能变化和停车后剩余动量的计算属于动力学。

5.停车后的自振怎样静止下来,涉及弹性力学、固体力学等专业知识。

                                                                                                               ————身边处处有科学